Vertrouwenspersoon

Mag ik me even voorstellen?

Mijn naam is Ineke Rijckaert. Ik ben 71 jaar, getrouwd, heb 2 kinderen, een schoonzoon, een schoondochter en 4 kleinkinderen. Bijna 42 jaar heb ik gewerkt in een revalidatiecentrum. Hier heb ik me vooral bezig gehouden met het adviseren over hulpmiddelen voor gehandicapten en woningaanpassingen. Tijdens dit werk heb ik veel contacten gehad met patiënten, betalende instanties en leveranciers.

Sinds 2018 ben ik met pensioen en heb daardoor natuurlijk veel meer vrije tijd. Daarom heb ik me aangemeld als vrijwilliger voor de SOR. Het meewerken aan een fijne vakantie voor mensen die dit niet zelfstandig kunnen regelen leek me geweldig. Inmiddels weet ik dat dat ook zo is. Omdat er een vacature was in het bestuur van de SOR werd mij gevraagd deze plaats op te vullen. Hier heb ik met plezier ja op gezegd. Binnen het bestuur houd ik me voornamelijk bezig met PR en is me gevraagd de rol van vertrouwenspersoon op me te nemen. Ook hier heb ik ja op gezegd. Ik hoop hiermee een zinvolle bijdrage te kunnen leveren op het moment dat er zaken spelen die betrekking hebben op de SOR en die u graag in vertrouwen met iemand wil bespreken. Hiervoor ben ik bereikbaar via de mail:

SORvertrouwenspersoon@gmail.com

27-11-2023

Ineke Rijckaert

Reglement vertrouwenspersoon stichting Samen Op Reis

Toepassing reglement en definities

Dit reglement is van toepassing op deelnemers aan de door de Stichting Samen op reis, hierna te noemen SOR, georganiseerde reizen, dagtochten en bijzondere evenementen, hun ouders , verzorgers en bewindvoerders en de vrijwilligers van de SOR.

 1. Onder een klacht wordt verstaan elke klacht op het gebied van ongewenst gedrag, zoals hierna beschreven.
 2. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die deel neemt aan de door de SOR georganiseerde reizen, dagtochten en evenementen.
 3. Onder vrijwilliger wordt verstaan de persoon die als begeleider optreedt van door de SOR georganiseerde reizen, dagtochten en bijzondere evenementen.
 4. Onder klager wordt verstaan een persoon genoemd onder 1 die een klacht indient.
 5. Klachten worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in dit reglement.
 6. Onder vertrouwenspersoon wordt verstaan de door het bestuur van de SOR als zodanig aangewezen persoon.

Gewenst gedrag

 1. De SOR wil een organisatie zijn waarin deelnemers en vrijwilligers op een open, eerlijke en respectvolle wijze met elkaar omgaan en waarin iedereen zich veilig en prettig voelt.
 2. De SOR verwacht van de deelnemers dat zij zich ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de vrijwilligers gedragen met inachtneming van elkaars persoonlijke levenssfeer en met respect voor elkaars lichamelijke en geestelijke integriteit.
 3. SOR verwacht van haar vrijwilligers dat zij zich gedragen overeenkomstig de gedragscode voor vrijwilligers vastgesteld door het bestuur op 13 mei 2019.
 4. SOR verwacht dat een ieder een persoon aanspreekt wanneer die ongewenst gedrag vertoont.

Ongewenst gedrag

Deelnemers

 1. Als ongewenst gedrag van de deelnemers wordt beschouwd elk gedrag dat door betrokkene wordt ervaren als sociaal isoleren, bespotten , uitschelden, pesten, roddelen, bedreigen, verbaal of lichamelijk geweld, seksuele intimidate, racisme en discriminatie.

Vrijwilligers

 1. Als ongewenst gedrag van de vrijwilligers wordt beschouwd een handelen of nalaten in strijd met de gedragscode voor vrijwilligers vastgesteld door het bestuur op 13 mei 2019.

Taak vertrouwenspersoon

 1. De vertrouwenspersoon is belast met het vertrouwelijk behandelen van schriftelijke of mondelinge klachten ingediend op grond van dit reglement.
 2. Hij/zij handelt daarbij overeenkomstig het hierna bepaalde.
 3. Zo nodig verricht de vertrouwenspersoon na behandeling van een klacht nazorg.
 4. Een maal per jaar informeert de vertrouwenspersoon het bestuur over het aantal ingediende klachten en de wijze waarop deze zijn afgehandeld.

Procedure klachtbehandeling

 1. Een klager kan bij de vertrouwenspersoon mondeling of schriftelijk een klacht indienen. Daarbij wordt een beschrijving gegeven van de gebeurtenissen voorafgaand en tijdens het door klager gestelde ongewenste gedrag, dit onder vermelding van de personalia van de betrokken persoon.
 2. De vertrouwenspersoon bevestigt per omgaande de ontvangst van de klacht aan klager en stelt de persoon tegen wie een klacht is ingediend daarvan op de hoogte.
 3. Binnen twee weken na ontvangst van de klacht stelt de vertrouwenspersoon klager in de gelegenheid de klacht mondeling nader toe te lichten. Het is de taak van de vertrouwenspersoon tijdens dit gesprek een helder beeld te krijgen van de situatie   en de gebeurtenissen die aanleiding hebben gegeven tot het indienen van de klacht.
 4. De persoon over wie wordt geklaagd krijgt de gelegenheid om mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren te brengen binnen 4 weken na ontvangst van de klacht.
 5. Tenzij dit gezien de aard van de klacht niet mogelijk is of in redelijkheid niet kan worden verlangd , tracht de vertrouwenspersoon in eerste instantie om de klacht in onderling overleg op te lossen. Hij/zij kan daartoe bemiddelen. Klager kan ook zelf om bemiddeling verzoeken.
 6. Indien de klacht niet door onderling overleg kan worden opgelost neemt de vertrouwenspersoon de klacht verder in behandeling. Hij/zij kan daartoe andere personen raadplegen en/of horen en een onderzoek instellen.
 7. Na behandeling van de klacht brengt de vertrouwenspersoon schriftelijk verslag uit aan het bestuur van de SOR en geeft daarbij een oordeel over het al dan niet gegrond zijn van de klacht. De vertrouwenspersoon kan daarbij een advies voegen over hoe te handelen in soortgelijke situaties.
 8. Bij klachten over vrijwilligers kan de vertrouwenspersoon – indien hij/zij de klacht gegrond oordeelt en sprake is van handelen in strijd met de gedragscode vrijwilligers – het bestuur adviseren een sanctie genoemd in de gedragscode toe te passen.
 9. In het geval een klacht een deelnemer betreft en de klacht gegrond wordt geoordeeld kan de vertrouwenspersoon het bestuur adviseren de betreffende persoon niet meer mee te nemen op een reis, dagtocht of evenement of uit te sluiten van bepaalde reizen.
 10. Indien de aard van de klacht daartoe aanleiding geeft kan de vertrouwenspersoon klager en/of het bestuur van de SOR adviseren aangifte te doen.

Dit reglement is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 17 juni 2019 en onmiddellijk daarna in werking getreden.

50d1_3262-2