Stichting Samen Op Reis - Haagweg 3, 4814 GA  Breda, Nederland - Tel.: 076 5229 110

Gedragscode vrijwilligers


Preambule

Stichting Samen op Reis ( hierna te noemen SOR )  verzorgt begeleide vakanties en dagtochten voor mensen met een verstandelijke beperking. Het omgaan met deze kwetsbare mensen ( hierna te noemen deelnemers) vraagt het hanteren van een aantal gedragsregels voor de vrijwilligers, toegespitst op deze doelgroep. Deze worden vastgelegd in dit  document, de gedragscode .  Deze gedragscode biedt duidelijkheid ten aanzien van wat de SOR  van haar  vrijwilligers verwacht terwijl het ook voor de deelnemers een kader biedt.  

Alle vrijwilligers krijgen deze gedragscode ter ondertekening aangeboden waarbij zij verklaren overeenkomstig de gedragscode te zullen handelen. Namens het bestuur ondertekent de voorzitter.


Gedragsregels voor vrijwilligers

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich er van de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De vrijwilliger neemt terdege kennis van de medische- ,  gedrags  – en andere informatie omtrent de deelnemers die door middel van het aanmeldingsformulier reizen of anderszins wordt verstrekt. De vrijwilliger gaat zorgvuldig met deze informatie om en is verplicht tot geheimhouding daarvan.
 5. Indien van een vrijwilliger toezicht op het toedienen van medicijnen wordt verlangd of deze door hem of haar worden toegediend worden nauwgezet de aanwijzingen daaromtrent opgevolgd.
 6. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering van een deelnemer. Alle seksuele handelingen en relaties tussen een vrijwilliger en deelnemer zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 7. De vrijwilliger mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken  dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 8. De vrijwilliger zal tijdens reizen met respect omgaan met de deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden , zoals met name de hotelkamer, niet onaangekondigd betreden.  
 9. De vrijwilliger heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel overschrijdend gedrag en zal er actief op toe zien dat deze gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken wordt nageleefd.
 10. Het gebruik van drugs is niet toegestaan gedurende de periode dat de vrijwilliger als begeleider voor de SOR  optreedt. Ook is het niet toegestaan onder invloed te zijn van alcohol of drugs.
 11. Wanneer een vrijwilliger op verzoek van een deelnemer zijn of haar financiën beheert dient de vrijwilliger te zorgen voor goede administratie en een deugdelijke verantwoording.
 12. Vrijwilligers mogen van de deelnemers of hun ouders/verzorgers geen geschenken aannemen met een waarde hoger dan € 10,-. Alle geschenken boven dit bedrag dienen te worden geweigerd dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – te worden gemeld bij de coördinator. Die beslist wat er met het geschenk gebeurt.
 13. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij voldoende representatief gekleed gaan passend bij de functie welke zij uitoefenen.
 14.  Wanneer een deelnemer ontoelaatbaar of agressief gedrag vertoont of anderszins de goede gang van zaken in de groep verstoort treden de vrijwilligers daarover in eerste instantie met elkaar in overleg teneinde de zaak op te lossen. Als dit niet lukt kan via het noodnummer de coördinator worden gebeld of – in uitzonderingsgevallen – te rade worden gegaan bij de contactpersoon van de betreffende deelnemer vermeld op het aanmeldingsformulier.
 15. In die gevallen waarin deze gedragscode niet ( direct ) voorziet , of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen of handelingen  is het de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van deze gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de coördinator.


Definitie seksueel grensoverschrijdend gedrag

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met deelnemers wordt verstaan : elke vorm van seksueel gedrag of seksuele benadering , in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk , die door de deelnemer als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en alle andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het wetboek van strafrecht.


Sanctiebeleid

 1. Indien een vrijwilliger gedrag of handelingen signaleert die niet in overeenstemming zijn met deze gedragscode spreekt hij/zij de betreffende persoon daar op aan is . Zo nodig stelt hij/zij de coördinator hiervan in kennis.
 2. Klachten van deelnemers of hun ouders/verzorgers over vrijwilligers die zich niet gehouden zouden hebben aan deze gedragscode worden ingediend bij de coördinator.
 3. De coördinator past hoor en wederhoor toe en stelt – indien de aard en ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft – het bestuur hiervan in kennis. Dit geldt ook voor een ingediende klacht.
 4. Het bestuur beslist op voorstel van de coördinator of er maatregelen genomen moeten worden. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan het bestuur eerst hoor en wederhoor toepassen en kan vervolgens een al dan niet tijdelijke uitsluiting van vrijwilligerswerk plaats vinden.  
 5. Indien het gaat om seksueel grensoverschrijdend in de zin van de hierboven gegeven definitie gedrag stelt de coördinator het bestuur altijd in kennis . Het bestuur of een afvaardiging daarvan past hoor en wederhoor toe. Wanneer een overtreding van deze gedragscode op dit punt wordt geconstateerd volgt altijd als sanctie het uitsluiten van vrijwilligerswerk voor de SOR. Tevens kan worden besloten tot het doen van aangifte bij de politie/justitie.
Overige verplichtingen vrijwilligers

 1. Hoofdtaak van de vrijwilliger is het bezorgen van een fijne , plezierige en onbezorgde vakantie voor de deelnemers. De vrijwilliger investeert in het scheppen van een fijne vakantiesfeer.
 2. De vrijwilliger verplicht zich deel te nemen aan de door de SOR georganiseerde opleidingen en cursussen voor zover de coördinator van oordeel is dat deze voor hem/haar noodzakelijk of gewenst zijn. Bij verschil van mening beslist het bestuur.
 3. Het deelnemen aan de kennismakingsavond voor de reis is heel belangrijk. Zonder geldige reden kan niet worden verzuimd.
 4. De vrijwilligers gaan tijdens de reis op een goede en respectvolle wijze met elkaar om. Als er desondanks onenigheid of irritatie tussen hen mocht ontstaan dan dient er absoluut voor gezorgd te worden dat de deelnemers hiervan niets merken en de vakantie hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed. Het spreekt voor zich dat de deelnemers hierbij niet betrokken dienen te worden.
 5. De vrijwilliger draagt zorg voor het ( doen ) invullen van de evaluatie van de reis , het digitaal aanleveren van foto’s en tekst t.b.v. het fotoboekje en het tijdig en op correcte wijze invullen van de financiële verantwoording van de reis.
 6. Deelname aan de reünie na afloop van de reis is zeer gewenst.


Klachten over de coördinator

 1. Klachten van vrijwilligers , deelnemers en/of hun ouders of verzorgers omtrent het ( niet ) handelen of optreden van de coördinator dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur.  
 2. Het bestuur of een delegatie daarvan past hoor en wederhoor toe en beslist omtrent de klacht. De klagende vrijwilliger wordt schriftelijk bericht alsook de coördinator.


Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van de SOR tijdens de vergadering van 13 mei             2019.


Ondergetekende,……………………………………………………………….  vrijwilliger van de SOR , verklaart conform deze gedragscode te zullen handelen en ondertekent deze.


Datum, ……………………………………………..    20…..Namens het bestuur,


Kees Loose, voorzitter