Stichting Samen Op Reis - Haagweg 3, 4814 GA  Breda, Nederland - Tel.: 076 5229 110

Aannamebeleid vrijwilligers

             Preambule


Stichting Samen op Reis ( hierna te noemen SOR ) verzorgt begeleide reizen en dagtochten voor mensen met een verstandelijke beperking. Het omgaan met deze kwetsbare mensen vraagt om een zorgvuldige selectie van de vrijwilligers die voor deze begeleiding zorg dragen. Daarom wordt het aannamebeleid in dit document vastgelegd.


  1. Personen die zich aanmelden voor het vrijwilligerswerk van de SOR worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de coördinator. Doel van dit gesprek is om na te gaan of de betreffende persoon geschikt is om dit vrijwilligerswerk te verrichten en ook bereid is daarvoor voldoende tijd beschikbaar te stellen. Ook wordt geïnformeerd of er de bereidheid bestaat deel te nemen aan de vereiste cursussen en opleidingen.
  2. Er wordt geen intakegesprek gevoerd met personen die reeds de leeftijd van 65  jaar hebben bereikt. Dit vanwege door de SOR gehanteerde leeftijdsgrenzen.
  3. Indien de coördinator de betreffende persoon geschikt acht voor het vrijwilligerswerk meldt hij/zij dit aan het bestuur.
  4. De selectie van vrijwilligers geschiedt zonder onderscheid naar ras of sekse.
  5. Personen die vrijwilligerswerk voor de SOR willen verrichten en daarvoor geschikt zijn bevonden dienen een verklaring omtrent het gedrag (VOG)  te overleggen.
  6. Alvorens het vrijwilligerswerk aan te vangen verstrekt de coördinator de vrijwilliger de gedragscode vrijwilligers met het verzoek deze te lezen en ondertekenen ten blijke dat men conform die gedragscode zal handelen.
  7. De coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van de benodigde cursussen en opleidingen.


Vastgesteld door het bestuur van de SOR tijdens de vergadering van 13 mei 2019.